L’ESO al Centre d’Estudis Roca

Free

L’ESO de Centre d’Estudis Roca, escola concertada per la Generalitat, és una garantia d’excel·lència en el desenvolupament personal i acadèmic. Volem aconseguir la millor versió dels nostres alumnes, en l’àmbit humà i intel·lectual.

Sol·licita informació

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu

El cicle d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

L’ESO és una etapa fonamental en el creixement humà i acadèmic dels nois i noies.

Marca el pas de la infància a l’adolescència i és un moment molt important per desenvolupar habilitats i competències que els serviran durant tota la vida. Des de l’escola guiem i motivem als nostres alumnes d’ESO per tal de què desenvolupin tot el seu potencial i adquireixin uns bons hàbits de treball i estudi.

A l’ESO del nostre centre disposem de tot un seguit d’eines i estratègies que conformen el nostre pla pedagògic, dissenyat per proporcionar als nostres alumnes un desenvolupament integral personalitzat durant els seus estudis.

L'ESO al Centre d'Estudis Roca

Una mica més d'informació sobre l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria al Centre

2
LÍNIES
240
ALUMNES A L'ANY
4
CURSOS

Objectius

L’objectiu principal de l’ESO és facilitar l’accés dels alumnes als elements bàsics de la cultura, progressar de forma autònoma i integrar-se socialment.

Des de l’escola fomentem la implicació de l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge i treballem per l’adquisició de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. Valorem l’impacte positiu de les Tecnologies de la Informació i comunicació (TIC) en l’entorn educatiu i pedagògic a l’ESO. Estem al dia en les novetats tecnològiques i som capdavanters en la seva implementació en el dia a dia del Centre.

Per què l'ESO a Centre d'Estudis Roca?

Metodologia pedagògica

A l'ESO es treballa des d'una perspectiva global de l'alumne. Donem molta importància a la seva atenció personalitzada, a través del treball en grups reduïts, tant per reforçar com per ampliar coneixements. Ajustem la pràctica docent a les necessitats dels alumnes, sempre implicant-los i fent-los partícips del seu propi procés d’aprenentatge. Treballem també a través de les dinàmiques grupals, ja que suposen una eina per afavorir l'intercanvi de coneixement i ajuda entre companys.

Pla Matemàtic

El Pla matemàtic consisteix en realitzar al principi de cada classe de matemàtiques a l'ESO, 10 minuts d'exercicis de diferents temes: geometria, càlcul, equacions, proporcionalitat, etc. Aquests exercicis els corregeixen els mateixos alumnes i poden resoldre els dubtes amb el professor.

Pla Lector i Pla TAC

Als 4 cursos d'ESO apliquem un Pla lector per estimular la lectura eficaç i comprensiva, així com un Pla TAC que suposa una innovació metodològica a través de l’ordinador personal de l’alumne, aconseguint el domini en la recerca d’informació, exposició de treballs i treball cooperatiu. Estenem així doncs, l'ús del llibre digital a matèries com Català, Tecnologia, Socials, Experimentals, Castellà, Matemàtiques, Cultura Clàssica, Emprenedoria i Alemany.

Preparació al FCE (First Certificate in English) i l’Alemany

Des del centre considerem també que el domini d'idiomes és una eina bàsica per al futur professional dels nostres alumnes, que en acabar els seus estudis d'ESO dominen el castellà, el català i l'anglès (First Certificate), i s'han iniciat amb l’alemany.

Programa Social Science

Amb el programa Social Science integrem els coneixements curriculars de l'ESO amb la llengua estrangera d'una forma atractiva per als alumnes, tot vinculant-ho amb la investigació científica.

Avaluació per rúbriques

Mitjançant el sistema d’avaluació per rúbriques orientem als alumnes d'ESO sobre què esperem d’ells, tot especificant detalladament els objectius per assolir la seva excel·lència. Els resultats ens demostren que l’autosuperació és possible, alhora que engrescadora.

Formació humana i en valors

Els valors i la formació humana són un aspecte bàsic de la formació integral que donem als nostres alumnes. Per això durant els quatre anys d’ESO treballem àmbits com la salut, l’orientació professional, els valors o el medi ambient. També destaquem la importància del treball grupal i cooperatiu, així com la resolució conjunta de conflictes.

Atenció personalitzada

Proporcionem a l'alumne i a la seva família un equip de professors que els acompanyarà en la seva superació acadèmica i personal en l'etapa d'ESO. Les entrevistes personalitzades formen part del nostre dia a dia per tal d’orientar i assessorar tant a l´alumne com a la seva família en el seu camí cap al Batxillerat o els Cicles Formatius.

Descripció General

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) a Centre d’Estudis Roca, etapa concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és de caràcter obligatori. Consta de quatre cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 12 anys i finalitzen als 16. És per això que el Centre d’Estudis Roca proposa un seguit d’estratègies encaminades a assolir un objectiu principal: la formació integral com a adults per un futur pròxim.

Al nostre centre treballarem activament per tal de què els alumnes d’ESO se sentin motivats amb allò que estan fent i desenvolupin les habilitats i competències culturals i socials amb autonomia, esperit crític, sensibilitat artística i creativa, com a futurs emprenedors dins d’una societat laboral.

Objectius | Metodologia | Valors i Normes

Els objectius de l’etapa d’ESO són:

 • Proporcionar als alumnes d’ESO que arriben de Primària les eines necessàries per accedir a la cultura, progressar de manera autònoma tot implicant-se en el seu propi procés d’aprenentatge, i integrar-se socialment.
 • Estimular la capacitat de reflexió dels estudiants d’ESO sobre les principals habilitats, processos i condicions per aprendre.
 • Fomentar la participació i responsabilitat dels estudiants d’ESO mitjançant diverses activitats i càrrecs, donant importància tant al comportament com al rendiment.
 • Treballar cada situació específica proposant estratègies d’estudi, actituds i treball amb l’atenció individualitzada a l’alumne i la seva família.
 • Guiar a l’alumne en el seu últim any d’ESO per l’elecció del futur acadèmic posterior, ja que si es supera satisfactòriament l’etapa, l’alumne obté el Títol de Graduat en Secundària.
 • Que els alumnes completin el cicle d’ESO amb èxit, assolint totes les competències acadèmiques i personals: progressar de manera cada cop més autònoma, integrar-se socialment en la comunitat i accedir als elements bàsics de la cultura.
 • A partir de l’ESO les àrees curriculars estan organitzades per matèries instrumentals. El model d’avaluació trimestral amb el que treballem implica un seguiment continu de la feina de l’alumne.
 • El treball de síntesi final d’ESO ens serveix per avaluar l’assimilació de les competències bàsiques que han adquirit durant el curs.
 • Per tal d´ajustar-nos a la diversitat i a les necessitats dels alumnes, els agrupem en grups flexibles, i en tres nivells per a les matèries instrumentals.
 • Les TIC són molt importants en el nostre projecte educatiu, les eines tecnològiques esdevenen suport habitual de les nostres matèries.
 • Es fa un seguiment individualitzat del procés educatiu durant els 4 cursos d’ESO, tot treballant l’orientació professional dels estudis, realitzant diverses activitats conjuntes: alumne – família – escola.
 • Ajustem la pràctica docent a les necessitats dels alumnes, sempre implicant-los i fent-los partícips del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Les dinàmiques grupals són un eina per afavorir l’intercanvi de coneixement i ajuda entre companys que fem servir de forma habitual.
 • Paral.lelament estenem l’ús del llibre digital a assignatures com Català, Tecnologia, Socials, Experimentals, Castellà, Matemàtiques i Cultura Clàssica i treballem matèries optatives com emprenedoria, cultura clàssica i alemany.
 • L’equip docent orienta als alumnes d’ESO en l’elecció de les assignatures dels 3 crèdits variables, segons l’itinerari escollit i els estudis posteriors que es vulguin realitzar.

VALORS

Els valors i la formació humana són un aspecte bàsic de la formació que donem als alumnes. Per això durant els quatre anys de l’ESO treballem àmbits com:

 • la salut
 • l’orientació professional
 • els valors
 • el medi ambient

També destaquem la importància del treball grupal i cooperatiu, així com la resolució conjunta de conflictes.

NORMES

 • La normativa interna de l’escola acull un seguit de punts que cal respectar, així com una sèrie d’hàbits de comportament, treball i estudi:
 • Es controla i valora l’assistència a classe i la participació activa.
 • L’horari de la ESO és pels matins de 8:30 a 13:00 hores i per les tardes de 15:00 a 17:00 hores (els dilluns, dimecres i divendres) i de 15:00 a 18:00 hores (els dimarts i dijous); 3r i 4rt d’ESO els divendres fan horari intensiu de 8:30 a 14:45 hores.
 • Recomanem entrar a l’aula 10 min. abans de l’hora establerta.
 • Recordem que no es permet utilitzar el mòbil dins del recinte escolar.
 • Donem molta importància a l’actitud de respecte envers tot el que comporta la comunitat educativa: material escolar, instal.lacions, normativa.
 • El centre pertany a la xarxa d’escoles saludables i treballem el tema del tabaquisme. No és bo fumar en cap circumstància i està prohibit a l’escola i en el seu entorn.

Matèries

Llengua Catalana
Lengua Castellana
Llengua Estrangera - Anglès
Ciències Socials
Ciències de la Naturalesa
Matemàtiques
Tecnologia
Educació Física
Educació Visual i Plàstica
Educació per a la Ciutadania
2a Llengua Estrangera - Alemany
Tutoria
Llengua Catalana
Lengua Castellana
Llengua Estrangera - Anglès
Ciències Socials
Educació Física
Matemàtiques
Educació Ètico-Cívica
Tutoria

Tres matèries més a triar entre:

Biologia i Geologia
Física i Química
Educació Visual i Plàstica
Música
Informàtica
Llatí
Alemany
Tecnologia

Conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge adreçat a tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ ESO que pretén desenvolupar competències interdisciplinàries i valorar el grau d’assoliment que té l’alumnat a l’hora de relacionar les competències bàsiques treballades a les diferents àrees i matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Avaluació

L’objectiu principal de l’ESO és conèixer el grau d’assoliment dels diferents objectius per part de l’alumnat i orientar-lo en els estudis laborals posteriors.

A través dels conceptes, procediments i actituds treballats en cada matèria durant els 4 cursos d’ESO, la nostra tasca educativa serà encaminar els alumnes a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, partint sempre de la situació inicial en què es troba l’alumne, i ajustar el procés segons aquesta situació amb informació objectiva extreta d’entrevistes personals, de l’observació continuada i pautada, mitjançant qüestionaris, etc.

Fem proves escrites i controls a cada unitat didàctica, la qual cosa assegura l’avaluació contínua en l’etapa d’ESO. Es lliuren notes indicatives i trimestrals, i cada trimestre es fan recuperacions. Realitzem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de pre-avaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.

Des del centre donem molta importància i valor a diversos aspectes de la formació de l’estudiant d’ESO: hàbits de feina, expressió oral i escrita, raonament lògic, resolució de problemes i hàbits socials.

L’escola ha establert uns criteris d’avaluació consensuats per tots els departaments didàctics i que formen part del nostre projecte curricular.

Igualment realitzem seguiment acadèmic i entrevistes personalitzades amb la família i l’alumne, i seguiment psicopedagògic dels alumnes d’ESO que ho necessitin. Des del centre treballem l’orientació acadèmica i professional de cada estudiant.

En acabar l’ESO, els alumnes rebran una acreditació d’escolarització, i a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Desenvolupament Integral

A l’ESO del Centre d’Estudis Roca volem oferir una educació integral als alumnes del centre, formant-los tant professional com humanament per tal que esdevinguin adults competents, responsables i sol.lidaris. Volem que els nostres estudiants gaudeixin d’una bona salut tant física com emocional, per tal de què desenvolupin plenament el seu potencial.

Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i autonomia en el treball individual durant els 4 cursos d’ESO, així com potenciar el treball cooperatiu com a mitjà de desenvolupament personal.

Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal, la capacitat per aprendre a aprendre, planificar i prendre decisions i assumir responsabilitats.

Assumir responsablement els seus deures com a ciutadà, conèixer i exercir els seus drets en el respecte cap als altres (tenint presents els drets humans com a valorscomuns d’una societat plural i democràtica), practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, a través del diàleg.

Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres. Resoldre pacíficament els conflictes així com rebutjar la violència, els comportaments sexistes, els prejudicis de qualsevol tipus.

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir nous coneixements amb sentit crític. Adquirir una preparació adient en el camp de les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació.

Comprendre i expressar amb correcció (oralment i per escrit) en llegua catalana i castellana (textos i missatges complexos) i aprofundir en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura en finalitzar l’ESO.

Concebre el coneixement científic com un saber integrat, estructurat en àrees i disciplines diferents, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.

Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de forma apropiada en finalitzar l’etapa d’ESO.

Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpia i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres. Respectar les diferències, assolir els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport, per a afavorir el desenvolupament personal i social.

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la conservació del medi ambient, etc.

Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents formes d’expressió artístiques, utilitzant diversos medis d’expressió i representació.

Sortides Educatives

Què pots fer un cop superada l'ESO?

Les persones que superen l’ESO obtenen un títol de graduat en Educació Secundaria Obligatoria, que els permet accedir a:

Batxillerat

El Batxillerat amb estil universitari que oferim a Centre d’Estudis Roca està orientat a preparar-te per als futurs estudis universitaris.

Cicles de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) ofereixen una formació sòlida i de qualitat per iniciar-te en una professió.

Course Features

 • Lectures 2
 • Quizzes 0
 • Duration 50 hours
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 0
 • Assessments Yes
Free