La preinscripció a Cicles Formatius Grau Superior curs 2022-2023 es farà només de forma telemàtica entre el 25 i el 31 de maig, i, per tant, no hi ha la possibilitat de presentar el full de preinscripció ni la documentació en paper.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Del 25 al 31 de maig de 2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:
· Sol·licitud electrònica
· Sol·licitud en suport informàtic

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

OPCIÓ 1

 • Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat, els alumnes que son majors d’edat o que compleixin 18 anys l’any 2022 fan ells mateixos els tràmits i signen la sol·licitud), més el número d’identificació de l’alumne/a IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
• En la majoria de casos no caldrà adjuntar cap document a la preinscripció.


OPCIÓ 2

 • Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat, els alumnes que son majors d’edat o que compleixin 18 anys l’any 2022 fan ells mateixos els tràmits i signen la sol·licitud), sense el número d’identificació de l’alumne/a IDALU o RALC (alumne/a no escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada per ambdues cares en el cas de DNI/NIE etc) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

Alumne/a menor d’edat:

 • Document d’identitat de l’alumne/a, si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea.
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud per davant i per darrera (el pare, la mare, el tutor/a).

Alumne/a major d’edat o que compleixi 18 anys l’any 2022:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Pares/Mares/Tutors/es legals o alumnes majors d’edat que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada per amdues cares en el cas de DNI/NIE etc) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta en aquest pas i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

· Alumne/a major d’edat o que compleixi 18 anys l’any 2022:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

· Alumne/a menor d’edat:

 • Document d’identitat de l’alumne/a (per davant i per darrera), si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea.
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud, per davant i per darrera (el pare, la mare, el tutor/a).

Al formulari de preinscripció heu d’omplir o revisar les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència (només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis) indicant:

Centre:  08044326 Roca

Cicles Formatius: 

 • AGB0 Administració i Finances
 • CMD0  Màrqueting i Publicitat
 • ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • ICB0 Desenvolupament  d’Aplicacions Multiplataforma
 • SCB0 Educació Infantil
 • SCC0 Integració Social
 • TMA0 Automoció

DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal adjuntar si s’ha obtingut a partir del 2011 i a Catalunya)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal adjuntar si s’ha obtingut des del 2016-17, en el cas d’estudis obtinguts a l’IOC caldrà adjuntar el certificat oficial de la qualificació mitjana)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal adjuntar si s’ha obtingut des del 2016-17, en el cas d’estudis obtinguts a l’IOC caldrà adjuntar el certificat oficial de la qualificació mitjana)
 • Certificat nota mitjana d’altres estudis que hi donin accés (COU, FP2, Batxillerat LOGSE,  etc cal adjuntar el certificat oficial de la nota mitjana numèrica)
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya (no cal adjuntar si s’ha obtingut a partir del 2016)
 • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger (cal adjuntar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5).
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual (cal adjuntar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat oficial de superació de la prova)).
 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys ( cal presentar el certificat de superació d’aquesta prova).

Especificacions que s’han de tenir en compte:

En tots els casos en què es preveu obtenir la qualificació mitjana de les bases de dades del Departament d’Educació, cal comprovar en la publicació  de llistes amb el barem provisional si la  qualificació recuperada és la correcta o si no s´ha pogut recuperar. Si les dades no són correctes o no s’han pogut recuperar s’ha de realitzar una reclamació utilitzant l’eina electrònica corresponent per adjuntar la reclamació i el document de certificació oficial de la qualificació mitjana (degudament signat i amb el segell del centre)  abans de finalitzar el període de reclamació (del 23 al 29 de juny)

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar el certificat oficial de la  qualificació mitjana numèrica (degudament signat i amb el segell del centre)  abans de finalitzar el període de reclamació (del 23 al 29 de juny).


TERMINIS

 • Presentació de sol·licituds: Del 25 al 31 de maig de 2022
 • Presentació de documentació (electròniques o de suport informàtic): Fins a l’1 de juny de 2022
 • Publicació de llistes amb el barem provisional: 23 de juny de 2022
 • Presentació de reclamacions (lliurament de documentació en cas de dades no correctes): Del 23 (a les 13.00 hores) al 29 de juny de 2022 (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
 • Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2022 (11:00 hores)
 • Publicació de llistes ordenades: 7 de juliol de 2022
 • Publicació de les llistes d’admesos: 15 de juliol de 2022
 • Període de matrícula ordinària: Del 18 al 22 de juliol de 2022