La preinscripció a Cicles Formatius Grau Mitjà per al curs 2022-2023 es farà només de forma telemàtica, i, per tant, no hi ha la possibilitat de presentar el full de preinscripció ni la documentació en paper.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 20 al 26 d’abril

 • Resta d’alumnat sense continuïtat d’escolarització: del 17 al 23 de maig

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:
· Sol·licitud electrònica
· Sol·licitud amb suport informàtic

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

OPCIÓ 1:
Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat), més el número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
En la majoria de casos no caldrà adjuntar cap document a la preinscripció.


OPCIÓ 2:
Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat), sense el número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a no escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament esta destacada en negreta i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

• En el cas d’alumne menor d’edat, cal adjuntar:

 • Document d’identitat de l’alumne o alumna, si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea.
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare, el tutor o la tutora).

• En el cas d’alumne major d’edat, cal adjuntar:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Pares/Mares/Tutors/es legals o alumnes majors d’edat que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta  en aquest pas i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

Alumne/a major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

Alumne/a menor d’edat:

 • Document d’identitat de l’alumne o alumna, si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare, el tutor o la tutora).

Al formulari de preinscripció heu d’omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència indicant:

Centre:  08044326 Roca

Cicle Formatius de Grau Mitjà:

 • 1601 Cures Auxiliars d’Infermeria
 • AG10  Gestió Administrativa
 • CM10 Activitats Comercials
 • IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • TM10  Electromecànica de Vehicles Automòbils

ADMISSIÓ EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

 • Alumnat que està cursant 4t d’ESO durant el curs escolar 2021/2022 o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica (independentment de l’edat)
 • Alumnat que accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI– o té altres requisits d’accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys)

RESTA ALUMNAT

 • Alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment al cus escolar 2021/2022 o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en la primera convocatòria.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en la primera convocatòria.
 • Alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos en la primera convocatòria.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D’ADMISSIÓ EN EL PROCÉS PER A ALUMNAT DE CONTINUÏTAT

(Amb independència del tipus de sol·licitud, en els casos que no es puguin consultar en les bases del Departament l’admissió en el procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització, caldrà adjuntar documentació)

 • Alumnat que està cursant 4t d’ESO. Es consulta en les bases de dades del Departament. Si està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO o està escolaritzat fora de Catalunya, cal adjuntar un certificat que indiqui que l’està cursant el curs 2021-2022.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, cal adjuntar un certificat que acrediti el programa cursat.
 • Per qui accedeix amb el CAM (curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà) o ha superat la prova d’accés, no cal presentar documentació, ja que es comprova que l’alumne/a té, com a màxim, 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC

(Amb independència del tipus de sol·licitud, en els casos que no es puguin validar la nota mitjana de l’expedient acadèmic, caldrà adjuntar la documentació acreditativa)

1. Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 4t d’ESO actualment a Catalunya:

 • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient. Aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si s’ha obtingut l’ESO en un centre de formació d’adults o a l’IOC, sí que s’ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que no es poden obtenir.

2. Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han d’adjuntar:

 • O bé la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
 • O bé, en el cas d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa.

3. Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:

 • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l’any 2016, no cal presentar res. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions.
 • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016, cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
  Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació. (Important: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)

4. Alumnes que han realitzat proves d’accés:

 • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar-ne el certificat. El Departament obté la qualificació de l’aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

5. En el cas d’alumnes que al·leguen altres estudis que també donin dret a l’accés, com per exemple el Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM), s’ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana de l’expedient digitalitzat (escanejat o fotografiat).

TERMINIS

 • Presentació de sol·licituds:

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 20 al 26 d’abril de 2022

Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig de 2022

 • Presentació de documentació (electròniques o de suport informàtic):

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: fins al 27 d’abril de 2022

Resta d’alumnat: fins al 24 de maig de 2022

 • Publicació provisional de sol·licituds admeses o excloses a participar en el procés de preinscripció de la primera convocatòria:

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: 6 de maig de 2022

 • Termini per presentar una reclamació (a l’admissió o exclusió d’aquest procés):

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 6 al 12 de maig de 2022 (utilitzant l’eina electrònica)

 • Publicació llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses:

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: 16 de maig de 2022

 • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:

Tots: 9 de juny de 2022

 • Termini per presentar una reclamació (lliurament de documentació en cas de dades no correctes):

Tots: del 9 al 16 de juny de 2022

 • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:

Tots: 22 de juny de 2022

 • Sorteig del número de desempat

Tots: 22 de juny de 2022, 11 hores

 • Publicació de llistes ordenades definitives

Tots: 28 de juny de 2022

 • Publicació de l’oferta final

7 de juliol de 2022

 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: 8 de juliol de 2022

Resta d’alumnat: 15 de juliol de 2022

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: de l’11 al  15 de juliol de 2022

Resta d’alumnat: del 18 al 22 de juliol de 2022

 

 S’ha de respectar el calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini farà perdre tots els drets.

En tots els casos en què es preveu obtenir la qualificació mitjana de les bases de dades del Departament d’Educació, cal comprovar en la publicació de llistes amb el barem provisional si la qualificació recuperada és la correcta o si no s´ha pogut recuperar. (Si les dades no són correctes o no s’han pogut recuperar es pot realitzar una reclamació utilitzant l’eina electrònica per adjuntar la reclamació i el document de certificació de la qualificació mitjana abans de finalitzar el període de reclamació).

Aquell alumnat que faci  la preinscripció en la primera convocatòria (alumnat amb continuïtat d’escolarització) i que en la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses  (16 de maig de 2022) surti la seva sol·licitud como a exclosa ha de tornar a fer de nou  la preinscripció en la segona convocatòria ( del 17 al 23 de maig).