La preinscripció a Batxillerat per al curs 2022-2023 es farà només de forma telemàtica, i, per tant, no hi ha la possibilitat de presentar el full de preinscripció ni la documentació en paper.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Del 20 al 26 d'abril de 2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:
· Sol·licitud electrònica
· Sol·licitud amb suport informàtic

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

OPCIÓ 1:
Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat), més el número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
En la majoria de casos no caldrà adjuntar cap document a la preinscripció.


OPCIÓ 2:
Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat), sense el número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a no escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament esta destacada en negreta i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

• En el cas d’alumne menor d’edat, cal adjuntar:

 • Document d’identitat de l’alumne o alumna, si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea.
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare, el tutor o la tutora).

• En el cas d’alumne major d’edat, cal adjuntar:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Pares/Mares/Tutors/es legals o alumnes majors d’edat que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  (cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta  en aquest pas i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.)

Alumne/a major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

Alumne/a menor d’edat:

 • Document d’identitat de l’alumne o alumna, si no s’han pogut validar o s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea
 • El llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Document d’identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare, el tutor o la tutora).

Al formulari de preinscripció heu d’omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència indicant:

Centre:  08044326 Roca

Batxillerat:

 • 2000 Ciències i tecnologia
 • 3000 Humanitats i ciències socials

DOCUMENTACIÓ DE CRITERIS DE PRIORITAT I COMPLEMENTARIS

(Amb independència del tipus de sol·licitud, en els casos que no es puguin validar els criteris al·legats, caldrà adjuntar la documentació acreditativa)

Es realitza l’intercanvi de dades amb les administracions pertinents pel que fa a: padró i discapacitat (s’ha d’haver marcat el chek de declaració d’haver informat la resta dels membres de la unitat familiar que es farà la consulta informativa explicada abans, si no s’ha marcat no es fa la consulta) i el fet de formar part d’una família nombrosa i/o monoparental.

Tanmateix, hi ha casos en què sempre cal adjuntar la documentació acreditativa, en el cas d’al·legar: que el domicili de proximitat que s’al·lega és el lloc de treball del tutor/a;  ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda de garantida de ciutadania ;  que l’alumne hagi nascut en un part múltiple ;  situació d’acolliment familiar;  condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (sentència judicial o informe de serveis socials o certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme).

La documentació acreditativa de l’expedient acadèmic si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació.

En la resta de casos cal presentar:

 • Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica o certificat oficial emès per l’escola de procedència on aparegui la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats es necessita la qualificació mitjana que apareix a la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.

CRITERIS PRIORITARIS I COMPLEMENTARIS EN LA PREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT

(En els casos que no es puguin validar els criteris al·legats, caldrà adjuntar la documentació acreditativa  que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de la presentació de sol·licituds. Data límit: 27 d’abril)

TERMINIS

 • Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril de 2022
 • Presentació de documentació (electròniques o de suport informàtic): fins al 27 d’abril de 2022
 • Publicació de llistes amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022
 • Presentació de reclamacions (lliurament de documentació en cas de dades no correctes): del 23 al 30 de maig de 2022
 • Publicació de llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 3 de juny de 2022, 11 hores
 • Publicació de llistes ordenades definitives: 9 de juny de 2022
 • Publicació de l’oferta final: 21 de juny de 2022
 • Publicació de les llistes d’admesos: 22 de juny de 2022
 • Període de matrícula ordinària: del 23 al 29 de juny de 2022

 S’ha de respectar el calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini farà perdre tots els drets.

Cal comprovar el resguard de presentació de la sol·licitud de preinscripció per si cal acreditar algun criteri o informació i adjuntar-ho a la sol·licitud durant el període establert. Cal tenir en compte que la consulta del padró (i si no s’ha pogut consultar algun dels criteris, també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic (unes 24 hores desprès de fer la preinscripció) a l’adreça que s’ha fet constar en la sol.licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detalla la documentació que s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud fins a la fi del termini de presentació de documentació.

Cal comprovar en la publicació de llistes amb el barem provisional si els criteris al·legats són els correctes o si la  qualificació recuperada és la correcta o si no s´ha pogut recuperar. (Si les dades no són correctes o no s’han pogut recuperar cal fer una reclamació adjuntant la documentació acreditativa abans de finalitzar el període de reclamació).