La preinscripció de l’ESO per al curs 2022-2023 es farà només de forma telemàtica i, per tant, no hi ha la possibilitat de presentar el full de preinscripció ni la documentació en paper.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

 • Del 9 al 21 de març de 2022

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:

 • Sol·licitud electrònica (si es disposa d’idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals)
 • Sol·licitud en suport informàtic (si no es pot obtenir l’anterior esmentat)

CALENDARI

 • Presentació de sol·licituds: 9 al 21 de març de 2022
 • Presentació de documentació (adjuntada a la sol·licitud de preinscripció telemàticament): fins al 23 de març de 2022
 • Publicació de llistes amb el barem provisional: 21 d’abril de 2022
 • Presentació de reclamacions (lliurament de documentació en cas de dades no correctes): del 22 al 28 d’abril de 2022 (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions)
 • Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2022 a les 11 hores
 • Publicació de llistes ordenades definitives: 11 de maig de 2022
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol.licituds sense assignació (assignació d’ofici): del 27 de maig a l’1 de juny de 2022
 • Publicació de l’oferta final: 9 de juny de 2022
 • Publicació de les llistes d’admesos i, si escau, de la llista d’espera: 10 de juny de 2022
 • Període de matrícula ordinària amb plaça assignada a l’ESO: del 21 al 29 de juny de 2022

 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA
REQUEREIX:

 • Identificació idCAT Mòbil, DNI electrònic, o altres certificats digitals (del tutor/a legal si l’alumne/a és menor d’edat), més el numero d’identificació de l’alumne/a IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ

 • No cal adjuntar cap documentació identificativa.
 • Documentació  dels criteris al·legats:
  • Es realitza l’intercanvi de dades amb les administracions pertinents pel que fa a: padró, discapacitat (s’ha d’haver marcat el chek de declaració d’haver informat la resta dels membres de la unitat familiar que es farà la consulta informativa explicat abans, si no s’ha marcat no es fa la consulta ) i el fet de formar part d’una família nombrosa i/o monoparental (només en el cas de que no s’hagi pogut validar alguna d’aquestes dades, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa corresponent)
  • S’ha d’adjuntar documentació acreditativa en el cas d’al·legar: que el domicili de proximitat que s’al·lega és el lloc de treball del tutor/a (contracte laboral o certificat d’empresa indicant expressament l’adreça del lloc de treball) o ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda de garantida de ciutadania (certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials) o que l’alumne hagi nascut en un part múltiple (llibre de família) o situació d’acolliment familiar (certificat de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials) o condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (sentència judicial o informe de serveis socials o certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme).

 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC
Pares/Mares/Tutors/es legals o alumnes majors d’edat que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.

REQUEREIX:

 • El numero d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del curs 2015-2016).

DOCUMENTACIÓ

 DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Alumne/a menor d’edat:

 • DNI/NIE/ Targeta de residència/ Passaport / Document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea  del Pare/Mare o tutor/a amb què s’ha identificat la persona que consta com a tutor/a 1 a la sol·licitud a efectes de validació de la identitat.
 • Llibre de família (pàgina on surten els pares (pàgina 2) i pàgina on surt l’alumne/a (pàgina 4 endavant)) o altres documents relatius a la filiació.
 • Documentació  dels criteris al·legats:
  • Es realitza l’intercanvi de dades amb les administracions pertinents pel que fa: padró, discapacitat (s’ha d’haver marcat el chek de declaració d’haver informat la resta dels membres de la unitat familiar que es farà la consulta informativa explicat abans, si no s’ha marcat no es fa la consulta ) i el fet de formar part d’una família nombrosa i/o monoparental (només en el cas de que no s’hagi pogut validar alguna d’aquestes dades, s’haurà d’enviar la documentació acreditativa corresponent).
  • S’ha d’adjuntar documentació acreditativa en el cas d’al·legar: que el domicili de proximitat que s’al·lega és el lloc de treball del tutor/a (contracte laboral o certificat d’empresa indicant expressament l’adreça del lloc de treball) o ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda de garantida de ciutadania (certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials) o que l’alumne hagi nascut en un part múltiple (llibre de família) o situació d’acolliment familiar (certificat de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials) o condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (sentència judicial o informe de serveis socials o certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme).

Amb independència del tipus de sol·licitud, el formulari de preinscripció s’ha d’omplir amb les dades personals i s’han d’introduir les opcions per ordre de preferència indicant:

Centre:  08044326 Roca

 

Aspectes a tenir en compte:

En tots els casos i pel que fa a la documentació, el resguard distingirà els apartats següents:

 • Documentació acreditativa de la identitat/filiació de l’alumne/a.
 • Criteris al·legats que s’han comprovat i no cal presentar documentació acreditativa.
 • Criteris al·legats pendents de comprovació.
 • Criteris al·legats dels que s’ha annexat documentació acreditativa i està pendent de revisió per part del centre.
 • Criteris al·legats que no s’han comprovat i dels quals no s’ha annexat documentació acreditativa.

Les persones interessades rebran un segon correu electrònic, en un marge de 24h, en el qual s’enviarà adjunt el resguard definitiu amb la resta d’indicacions que correspongui. Aquest resguard tindrà dos blocs:

 • Documentació verificada.
 • Documentació que s’ha de presentar.

 

CRITERIS PRIORITARIS I COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT EN LA PREINSCRIPCIÓ A ESO

(Amb independència del tipus de sol·licitud, en els casos que no es puguin validar els criteris al·legats, caldrà adjuntar la documentació acreditativa a la sol·licitud de preinscripció abans de la finalització del període de preinscripció)

S’ha de respectar el calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini farà perdre tots els drets.

Cal comprovar el resguard de presentació de la sol·licitud de preinscripció per si cal acreditar algun criteri o informació i adjuntar-ho a la sol·licitud durant el període establert.