Com ja s’ha estat informant els darrers dies, ateses les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la preinscripció per al proper curs 2020-2021 es durà a terme de forma telemàtica del 27 de maig al 3 de juny (i presencialment amb cita prèvia).

Calendari

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar de dues maneres:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

REQUEREIX:

 • Identificació idCAT Mòbil (descarrega’l aquí), DNI electrònic o altres certificats digitals (del tutor legal si l’alumne/a és menor d’edat),
 • Número d’identificació de l’alumne IDALU o RALC (alumne/a escolaritzat/da a Catalunya des del 2015-2016).

Formulari de preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1
(Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, “ Sol·licitud electrònica”, “Vés-hi” – disponible a partir del primer dia de preinscripció)

DOCUMENTACIÓ:  No cal presentar cap document al centre.

(En casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, caldrà enviar la documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció, en el nostre cas, preinscripcio@ceroca.cat. A l’assumpte del correu cal que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne i el curs).

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Per a aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció electrònica:

 • Alumnes que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica.
 • Alumnes de fora de Catalunya.
 • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.

Formulari de preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1
(Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, “ Suport informàtic”, “Vés-hi” – disponible a partir del primer dia de preinscripció).

Documentació

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, s’ha d’enviar dins del termini establert el resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (en el nostre cas, preinscripcio@ceroca.cat. A l’assumpte del correu cal que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne i el curs).

Documentació identificativa

a. Alumne/a major d’edat:

  • Còpia DNI, NIE, Targeta de residència, Passaport
  • Còpia TSI (Targeta Sanitària Individual)

b. Alumne/a menor d’edat:

  • Còpia DNI, NIE, Targeta de residència, Passaport
  • Còpia TSI (Targeta Sanitària Individual)
  • Còpia DNI/NIE/ Targeta de residència del Pare/Mare o tutor/a
  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació


Documentació a efectes de baremació

  • Còpia del certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO, si encara s’està cursant, el certificat nota mitja de 1,2,3 ESO
  • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o amb homologació a Catalunya i anterior a l’any 2016, han de presentar Còpia de la resolució oficial d’homologació i de la qualificació mitjana numèrica.
  • Per 2n curs Btx : últim butlletí de notes.
  • Documentació acreditativa dels criteris generals i complementaris de prioritat que s’al·leguin (taula)

Al formulari de preinscripció heu d’omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència indicant:

Centre:  08044326 Roca

Batxillerat:

 • 2000 Ciències i tecnologia
 • 3000 Humanitats i ciències socials

CRITERIS GENERALS I COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT EN LA PREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT

(Amb independència del tipus de sol·licitud, en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, caldrà presentar la documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció abans de la finalització del període de reclamació)

CRITERI PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Germans escolaritzats al centre o pares/tutors hi treballen 40 punts No requereix acreditació

Comprovació per part del centre

Si domicili alumne en l’àrea d’influència del centre

 

o

 

Proximitat lloc de treball del pare/mare al centre

30 punts

 

o

 

20 punts

Còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant o certificat i/o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant

 

 

Còpia del contracte de treball o certificat d’empresa emès a aquest efecte per l’empresa

Si beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania 10 punts Acreditació de ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania
Discapacitat de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans

( igual o superior al 33%)

10 punts Còpia de la Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Expedient acadèmic Corresponents a la nota mitjana de l’expedient Certificació acadèmica amb qualificació mitjana
Si família nombrosa o monoparental 15 punts Còpia del Carnet de família nombrosa o monoparental vigent

 


Cal comprovar el resguard de presentació de la sol·licitud per si cal acreditar algun criteri o informació en paper i enviar-ho al centre demanat en primera opció.

Cal comprovar en la publicació de llistes amb el barem provisional si la qualificació recuperada és correcta o si no s´ha pogut recuperar. (Si les dades no són correctes o no s’han pogut recuperar cal enviar la documentació acreditativa al centre abans de finalitzar el període de reclamació).


Aquelles famílies que vulguin venir al centre per fer la preinscripció de forma presencial amb l’ajut de l’equip de secretaria de l’escola, caldrà que demanin CITA PRÈVIA a través de l’enllaç que hi ha a continuació.

Des de l’enllaç “Preinscripció presencial”, podeu reservar data i hora per realitzar la gestió presencialment.