Instruccions per a la preinscripció: ESO

Com ja s’ha estat informant els darrers dies, degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la preinscripció per al proper curs 2020-2021 es durà a terme de forma telemàtica del 13 al 22 de maig.

Calendari

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional: 29 de maig
 • Reclamacions al barem: del 2 al 5 de juny
 • Sorteig pel desempat: 9 de juny
 • Llistes amb barem: 9 de juny
 • Publicació llistes ordenades definitives: 11 de juny
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol

 

Procediment

És molt important emplenar una única sol·licitud i presentar-la en el centre demanat en primera opció. Codi Centre: 08044326

 1. Emplenar la sol·licitud que trobareu en aquest enllaç
 2. Seguir les instruccions de l’aplicatiu. Es generarà un resguard.
 3. Enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, A PARTIR DEL 13 de MAIG, al correu preinscripcio@ceroca.cat
 4. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre respondrà a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
 5. Únicament per a aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, es podrà fer de forma presencial del 19 al 22 de maig, concertant una cita prèvia per a l’accés al centre, a través d’aquest enllaç a l’aplicació de cita prèvia. Les famílies que hagin de venir al Centre de forma presencial per fer la preinscipció cal que portin tota la documentació necessària per realitzar-la. L’imprès de la preinscripció que trobareu en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

 

 

Documentació necessària

En les sol·licituds telemàtiques, tota la documentació s’haurà d’escanejar, o, en últim cas, fotografiar, amb la màxima definició.

 1. DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor).
 2. DNI de l’alumne, en cas que en disposi.
 3. Llibre de família, pàgina dels pares i de l’alumne a preinscriure.
 4. Tarja sanitària individual de l’alumne.

Qualsevol altra documentació per acreditar els criteris de barem.

Criteris de barem

Criteris generals a l’efecte de barem

1. Germans escolaritzats al centre. 40 punts
Ho verifica el centre, no cal aportar documentació.

2. Proximitat del domicili o del lloc de treball.

2.1. Proximitat del domicili. ___ punts
Quan el domicili habitual es troba en l’àrea d’influència del centre: 30 punts. Quan, a instàncies del sol·licitant es pren en consideració la direcció del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet, i aquest està dins de l’àrea d’influència del centre: 20 punts. En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es trobi en el mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència, si escau: 15 punts. Quan el domicili habitual està en el mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

2.2. Proximitat del lloc de treball. 20 punts
Acreditar amb el contracte de treball o certificat emès per l’empresa.

3. Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 10 punts

4. Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans. 10 punts

Presentar la targeta acreditativa de la discapacitat, igual o superior a 33%.

Criteris complementaris a l’efecte de barem

1. Família nombrosa o monoparental. 15 punts
Presentar el carnet vigent.

Recomanacions

En cas de sol·licituds presencials, cal tenir en compte:

1. Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
2. Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
3. Convé portar el propi bolígraf.
4. Portar mascareta i guants.
5. No han de venir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Més informació sobre el procés de preinscripció a la web del departament a l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris

Hora d’inici

7:00

Dimarts, maig 12, 2020

Temps d'acabar

21:59

Dijous, maig 21, 2020

La meva adreça

Av. Meridiana, 263