Curs de Preparació per a la incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs és una alternativa a les proves d’accés i constitueix una via per passar des del Cicle Formatiu de Grau Mitjà, finalitzat o en curs, al Cicle Formatiu de Grau Superior.

Poden accedir-hi les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica i les persones que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional.

El curs s’estructura en dues parts, amb un total de 20 hores lectives setmanals i 700 hores totals.

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als Cicles Formatius de Grau Superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

La part comuna consta de tres matèries:

 • Comunicació en llengua catalana
 • Comunicació en llengua castellana
 • Comunicació en llengua estrangera (anglès)

la part específica consta de dues matèries:

 • matemàtiques aplicades (que té caràcter obligatori)
 • matèria opcional que al Centre d’Estudis Roca pot ser:
  • química-biologia (CT)
  • psicologia-sociologia (HS)
  • física-tecnologia (CT).
FAMILIA PROFESSIONAL OPCIÓ PRIORITÀRIA
Administració i gestió Humanístic Social
Comerç i màrqueting Humanístic Social
Informàtica i comunicació Científic Tecnològic
Sanitat Científic Tecnològic
Serveis socioculturals i a la comunitat Humanístic Social (HS)
Transport i manteniment de vehicles Científic Tecnològic (CT)